هورمون hcg یکی از هورمون هایی است که در حین بارداری تولید می شود و مسئولیت حفاظت از یک پوشش ضخیم در رحم را به عهده دارد و اساسا بدون این هورمون بارداری به خط می افتد . 
آزمایش hcg  برای اندازه گیری این هورمون در بدن و به منظور تشخیص بارداری ، تعیین مرحله رشد جنین ، تضخیص بارداری های غیر عادی و یا حتی تشخیص سقط جنین انجام می شود . 
تست hcg good sense  : 
تشخیص سریع بارداری 
یک مرحله ای 
کاست  
25 عددی 
 

نظرات دوستان