T3  (تری یدوتیرونین ) یکی از دو هورمون اصلی است که توسط غده تیروئید تولید می شود و با هورمون T4 وظیفه ی کنترل و تنظیم میزان استفاده بدن از انرژی را بر عهده دارند . 
کیت T3 دیازیست با روش ایمونوآنزیماتیک غلظت هورمون T3 را در سرم یا پلاسمای انسان اندازه گیری می کند . 
مدت زمان انجام تست : 60+ 20 دقیقه 
دمای نگهداری کیت : 2 تا 8 درجه سانتی گراد 
حساسیت این کیتng/ml  1/0 می باشد . 
این کیت به دو صورت 96 و 192 تستی موجود است . 
 

نظرات دوستان

دیازیس