کیت رنگ آمیزی گرم ایده آل گستر برای رنگ آمیزی باکتری های گرم مثبت و منفی مورد استفاده قرار می گیرد . 
محتویات کیت شامل : 
معرف 1 : محلول کریستال و یوله ( 70 میلی لیتر ) 
معرف 2 : محلول ید ( 70 میلی لیتر ) 
معرف 3 : محلول استون – الکل ( 70 میلی لیتر ) 
معرف 4 : محلول سافرانین ( 70 میلی لیتر ) 
نتیجه رنگ آمیزی : 
باکتری های گرم مثبت : آبی تیره 
باکتری های گرم منفی : قرمز تا صورتی 
شرایط نگهداری : 15 تا 35 درجه سانتی گراد 

نظرات دوستان

ایده آل گستر